Sajha Sawal Episode 356: Price Hike

आम उपभोक्ताको आम्दानीले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको महंगी नियन्त्रणको उपाय के होला?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *