छाला गोरो भएर के भयो र, मन हाँडी भन्दा कालो भए पछि !

धर सुन्दर महल भएर के भयो र… घरमा अशान्ति र किच किच भए पछि !

nepali-upadesh-man-khusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *