पैसा बाट के मिल्छ, के मिल्दैन!

पैसाबाट सुख मिल्छ-शान्ति मिल्दैन।
औषधी मिल्छ-उमेर मिल्दैन।
शाथी मिल्छ-मित्र मिल्दैन।
स्त्रि मिल्छ-पत्नी मिल्दैन।
ओछयान मिल्छ-निद्रा मिल्दैन।
पुस्तक मिल्छ -विध्या मिल्दैन।
चित्र मिल्छ -चरित्र मिल्दैन।
मूर्ती मिल्छ -भगवान मिल्दैन।
शरीर मिल्छ -आत्मा मिल्दैन।
कलम मिल्छ – सिर्जना मिल्दैन।
भोजन मिल्छ-भोक मिल्दैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *